Allround Office

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden van Allround Office b.v.

1. Algemeen
Op de tussen opdrachtgever enerzijds en Allround office bv, verder te noemen Allround Office anderzijds, tot stand te komen overeenkomsten,
alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij Allround Office expliciet, schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd.

2. Aanbieding en overeenkomst
2.1. Iedere door Allround Office uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.
2.2. Vermeldingen van maten en /of gewichten, van afbeeldingen en/ of tekeningen, van technische specificaties, kleuren soort, hoeveelheid, samenstelling, vermogens en kwaliteit e.d. in catalogi, brochures en of op andere wijze geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door Allround Office schriftelijk is bevestigd.
2.3. Iedere door Allround Office ontvangen order geldt als onherroepelijk.
2.4. De overeenkomst geldt als gesloten na ontvangst van de aanvaarding van een aanbod, tenzij Allround Office binnen veertien dagen na die ontvangst haar aanbod schriftelijk heeft herroepen.

3. Prijzen
3.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geoffreerd zijn alle prijzen exclusief porto,- vervoer,- montage,- installatie,- reis, - verblijf,- en andere bijkomende kosten, alsmede exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. Betaling
4.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal betaling contant bij aflevering geschieden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
4.2. Indien opdrachtgever niet stipt betaald is hij, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd en heeft Allround Office van rechtswege direct het recht de vordering uithanden te geven, in welke geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag
tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, de hoogte van de eerstgenoemde kosten bij voorbaat vast te stellen op 15% van dit bedrag, zulks noemde kosten met een minimum van € 275, = beide exclusief omzetbelasting.

5. Medewerking
5.1. Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door Allround Office niet kan worden uitgevoerd terwijl laatst genoemde in staat en bereid is tot levering, zal Allround Office voor rekening van opdrachtgever de inmiddels beschikbare zaken opslaan op een door Allround Office gekozen locaties. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden.
5.2. Opdrachtgever is verplicht alsdan aan Allround Office de opslagkosten volgens het gebruikelijke tarief te vergoeden.

6. Levertijd
6.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit van Allround Office en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.
6.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal Allround Office, na ingebrekestelling een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. Slechts buitensporige overschrijding kan worden beschouwd als wanprestatie.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. Allen aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Allround Office c.q. van haar toeleveranciers, tenzij alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichtte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betalingen, volledige aan Allround Office zijn voldaan.
7.2. In geval van ontbinding van de overeenkomst is Allround Office gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de door haar geleverde zaken op eerste vordering terug te nemen. Opdrachtgever zal Allround Office in voorkomende geval in staat stellen en machtigt Allround Office nu voor alsdan voornoemde zaken terug te kunnen (doen) nemen, ongeacht of deze zijn bevestigd, gemonteerd of op andere wijze met andere zaken zijn verbonden.

8. Garantie
8.1. Gedurende een periode van drie maanden (tenzij door de fabrikant een
langere termijn gegarandeerd wordt) na levering zal Allround Office
ontwerp en fabricagefouten in geleverde nieuwe zaken naar beste vermogen herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan, mits aangeboden aan haar magazijnen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Allround Office.
8.2. Allround Office is niet gehouden tot enig herstel. Indien en zolang opdrachtgevers in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens Allround Office.
8.3. Garantie op bij levering eerder door derden gebruikte zaken wordt
nadrukkelijk uitgesloten.


9. Aansprakelijkheid
9.1 Allround Office aanvaardt aansprakelijkheid volgens haar garantie-bepalingen en volgens het in dit artikel beschrevene. Iedere aansprakelijkheid van Allround Office voor enige andere vorm van schadevergoeding, zoals doch niet beperkt tot aanvullende schade-vergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, voorzienbaar of niet voorzienbaar, materieel of immaterieel, alsmede vanwege vertraging schade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en dergelijke is nadrukkelijk uitgesloten voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling.
9.2. Buiten de aansprakelijkheid volgens de garantievoorwaarden als in artikel 8 omschreven aanvaart Allround Office uitsluitend aansprakelijkheid voor schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld, welke aansprakelijk in geen geval meer zal bedragen dan de prijs. (excl. omzetbelasting)
9.3. Het recht op schadevergoeding vervalt volledig indien opdrachtgever, na het ontstaan van de schade, Allround Office niet binnen 8 dagen schriftelijk hiervan in kennis heeft gesteld alsmede nadat een periode van 5 jaar is verstreken sinds het ontstaan van de oorzaak van de schade.

10. Overmacht.
10.1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te verwijten aan haar schuld, waaronder gebrek aan of vertraagde levering van door Allround Office benodigde zaken, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10.2. Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming worden in geval van overmacht de verplichting over en weer opgeschort.
10.3. Indien vernoemde opschorting kostenverhogende werkt ten aanzien van de te leveren prestatie alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmacht, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden.

11. Ontbinding
11.1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met Allround Office gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf alsmede in geval van gegronde vrees voor niet nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is Allround Office gerechtigd, zonder eerdere ingebrekestelling, elke dezer overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door opdrachtgevers tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbindingen, onverminderd de Allround Office verder toekomende rechten uit onder andere wanprestatie.

12. Rechtskeuze en geschillen
12.1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede op de precontractuele verhoudingen is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen, welke tussen Allround Office en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de precontractuele verhouding, de door Allround Office met opdrachtgever gesloten overeenkomst danwel naar aanleiding van nadere overeenkomst, die daarvan het gevolg van mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank in het arrondissement van vestiging van Allround Office, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard.